เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Management of multiple H.Pylori treatment failures

นพ.รัฐกร วิไลชนม์
(ธรรมศาสตร์)

Role of Rebamipide in the management of upper GI diseases

นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
(ราชวิถี)
Mod: นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
(ศิริราช)