เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Lunch symposium 5: บริษัท ATB : Insight in the management of GERD : Role of Alginates

นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
(ศิริราช)

นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
(ราชวิถี)