เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Lunch symposium 4: บริษัท Atlanta : Meet the Expert: CHB: Case Studies and Discussion

พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
(ศรีนครินทร์)

นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
(ราชวิถี)

Mod: นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
(ศิริราช)