เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Lunch symposium 1: บริษัท Takeda : “Vedolizumab : Turn the page to the new normal of IBD management”

นพ.พิเศษ พิเศษพงษา
(บำรุงราษฏร์)

พญ.ธนิตา สุทธิชัยมงคล
(ศรีนครินทร)