โปรแกรมการประชุมวิชาการกลางปี วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2563
สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด Presentation Files ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

08.45-09.00

เปิดการประชุม

นพ.สิน  อนุราษฏร์
(นายกสมาคม GAT)

09.00-09.30
บรรยาย 20 นาที

IPMN

นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
(ศิริราช)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

09.30-10.00
บรรยาย 20 นาที

Atrophic gastritis and intestinal metaplasia

พญ.รภัส พิทยานนท์
(จุฬาลงกรณ์)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

10.00.10.10

BREAK

10.10-10.40
บรรยาย 20 นาที

Exercise and the liver

พญ.ณัยชญา จำรูญกุล
(สงขลานครินทร์)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

10.40-11.10
บรรยาย 20 นาที

Liquid biopsy for liver diseases

นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
(ศิริราช)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

11.10-12.10

Lunch symposium 1: บริษัท Takeda : “Vedolizumab : Turn the page to the new normal of IBD management”

นพ.พิเศษ พิเศษพงษา
(บำรุงราษฏร์)
พญ.ธนิตา สุทธิชัยมงคล
(ศรีนครินทร)

12.10-12.20

BREAK

12.20-13.20

Lunch symposium 2: บริษัท Takeda

 

12.20-12.50

Role of PPIs and P-CABs:  From the guideline and beyond

พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร
(ศิริราช)
Moderator: นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
(ศิริราช)

12.50-13.20

The new normal in the management of Acid-related diseases: Case-based learning

นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
(ราชวิถี)
Mod: นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
(ศิริราช)

13.20-13.50
บรรยาย 20 นาที

Potential roles of albumin in cirrhosis

นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
(ราชวิถี)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

13.50-14.50

Afternoon symposium 3: บริษัท Celltrion :
Less is more: Is it time for more treatment access to IBD Patients?

นพ. พิเศษ พิเศษพงษา
(บำรุงราษฏร์)
Mod: นพ.สถาพร มานัสสถิตย์
(ศิริราช)

14.50-15.00

BREAK

15.00-15.30
บรรยาย 20 นาที

Fecal microbiota transplantation in Thailand

นพ.รัฐกร วิไลชนม์
(ธรรมศาสตร์)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

15.30-16.00
บรรยาย 20 นาที

Burden and treatment of IBD in Thailand

พญ.สติมัย อนิวรรณน์
(จุฬาลงกรณ์)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

08.30-09.00
บรรยาย 25 นาที

Overview of COVID-19

นพ.โอภาส พุทธเจริญ
(จุฬาลงกรณ์)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที

 

09.00-09.30
บรรยาย 25 นาที

COVID-19 and liver disease

พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข
(รามาธิบดี)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที

 

09.30-10.00
บรรยาย 20 นาที

Endoscopy during COVID-19 pandemic

นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช
(จุฬาลงกรณ์)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

10.00.10.10

BREAK

10.10-10.40
บรรยาย 20 นาที

How to improve your ADR in resource-limited setting

นพ.วรายุ ปรัชญกุล
(ศิริราช)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

10.40-11.10
บรรยาย 20 นาที

Minimizing endoscopic risks in elderly patients

นพ.อรุณ ศิริปุณย์
(รพ.กรุงเทพ)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

11.10-12.10

Lunch symposium 4: บริษัท Atlanta :
Meet the Expert: CHB: Case Studies and Discussion

พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
(ศรีนครินทร์)
นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
(ราชวิถี)
Moderator: นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
(ศิริราช)

12.10-12.20

BREAK

12.20-13.20

Lunch symposium 5: บริษัท ATB :
Insight in the management of GERD : Role of Alginates

นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ (ศิริราช)
นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล (ราชวิถี)

13.20-13.50
บรรยาย 20 นาที

GI and liver complications of cancer therapy

นพ.สุพจน์ นิ่มอนงค์
(ศิริราช)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

13.50-14.20
บรรยาย 20 นาที

Gallbladder problems

พญ.ชนันทา หงส์ธนากร
(ภูมิพลอดุลยเดช)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

14.20-15.20

Mini-symposium:

 

14.20-14.40

บริษัท Ferring :
The ‘Five Rights’ for mild to moderate UC

นพ.จุลจักร ลิ่มศรีวิไล
(ศิริราช)

14.40-15.00

บริษัท DKSH :
Combination concept of managing pain in IBS

พญ.ศุภมาส เชิญอักษร
(รามาธิบดี)

15.00-15.20

บริษัท RB: Sodium Alginate : The Good and The Bad

พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร
(ศิริราช)

15.20-15.30

BREAK

15.30-16.00
บรรยาย 20 นาที

Troublesome UGI symptoms: globus and hiccups

นพ.ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม
(เชียงใหม่)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

16.00-16.30
บรรยาย 20 นาที

Troublesome LGI symptoms: incontinence and pruritus ani

พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร
(ศิริราช)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

08.30-09.00
บรรยาย 20 นาที

GI bleeding from vascular disorders

นพ.อัครวิทย์ พูลสมบัติ
(รามาธิบดี)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

09.00-09.30
บรรยาย 20 นาที

Ischemic colitis

นพ.ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล
(ธรรมศาสตร์)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

09.30-10.00
บรรยาย 20 นาที

Vasculitis and GI tract

พญ.อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา
(ศิริราช)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

10.00.10.10

BREAK

10.10-10.50
บรรยาย 30 นาที

Genetics in Gastroenterology: what GI should know

นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
(ศิริราช)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

10.50-11.20
บรรยาย 20 นาที

Various manifestations of diverticular disease

นพ.คามิน หริณวรรณ
(พระมงกุฏเกล้า)

 

ถาม-ตอบ 5 นาที
quiz 2 ข้อ 5 นาที

 

11.20-12.20

Lunch symposium 6: บริษัท ThaiOtsuka

 

 

Management of multiple H.Pylori treatment failures

นพ.รัฐกร วิไลชนม์
(ธรรมศาสตร์)

 

Role of Rebamipide in the management of upper GI diseases

นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล (ราชวิถี)
Moderator: นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ (ศิริราช)

12.20-12.30

BREAK

12.30-13.30

Lunch symposium 7: บริษัท Mylan :
The Optimal Management of Chronic Hepatitis B Patients

นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ (สงขลาฯ)
Moderator: นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
(ศิริราช)

13.30-14.00
บรรยาย 30 นาที

Guideline updates: Gastroenterology

นพ.กาจพงศ์ เตชธุวานนท์
(วชิรพยาบาล)

14.00-14.30
บรรยาย 30 นาที

Guideline updates: Hepatology

พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติ
(ศิริราช)

14.30-15.10

Mini-symposium:

 

14.30-14.50

บริษัท DCH : “Managing CHB in Treatment-Experienced Patients”

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
(ศิริราช)

14.50-15.10

บริษัท Bayer : “HCCs and LIRADs”

พญ. ลินดา บราวน์

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค) (รามาธิบดี)

15.10-15.40
บรรยาย 30 นาที

Guideline updates: Endoscopy and pancreatology

พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์
(ศิริราช)

15.40-16.10

กิจกรรม เฉลย QUIZ and closing

นพ.สุพจน์ นิ่มอนงค์
พญ.อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา